Hakkımızda

Türkiye’nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyoneliz.

VAKIF
Madde 1: Vakfın adı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'dır. Vakıf kısaltılmış isim olarak “T3”, “T küp”, veya “Türkiye Teknoloji Takımı” ibarelerini kullanır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2: Vakfın merkezi İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesinde olup, adresi Orta Mah. Şehit Yüzbaşı Ömer Bulu Cad. Canayakın San. Sitesi A Blok No.7 Bayrampaşa-İstanbul' dur.
Vakıf yönetim kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla Vakıf merkezini yeni adresine taşıyabilir.
İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın amacı; yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek; yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek; teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4
 
a. Teknoloji geliştirme alanında yetenekli öğrencilerden ve gençlerden oluşan teknoloji takımları kurmak, bu takımları eğitmek, bu takımlara yönelik yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, bu takımların ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını sağlamak.
b. Ülkemizde veya başka ülkelerde eğitim kurumlarında öğrenim gören, araştırma geliştirme yapan, yetenekli çocuklara ve gençlere yurt içinde veya dışında burslar sağlamak.
c. Her derece ve türde eğitim kurumları kurmak, inşa etmek, yönetmek, işletmek, eğitim materyalleri geliştirilmek veya tedarik etmek, eğitim kurumlarına eğitmen ve öğretmen sağlamak veya eğitim kurumlarına bütün bu alanlarda destek olmak.
d. Vakfın amacına katkıda bulunacak her türlü faaliyette bulunmak, panel, seminer, fuar, konferans ve söyleşiler, yarışmalar düzenlemek, yayın yapmak.
e. Teknoloji geliştirme alanında çalışan gençlerin, bilim insanlarının ve girişimcilerin araştırma geliştirme süreçlerine destek olmak, yurt içi ve yurt dışında toplantı, seminer, sempozyum, konferans ve yarışmalara katılabilmeleri için onlara maddi destek sağlamak.
f. Vakfın gayesine uygun olarak gerçekleştirilecek projeler için, ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan hibe ve/veya kredi sağlamak, ilgili yurt içi ve/veya yurt dışı kurum ve kuruluşlara ayni ve/veya nakdi hibe programları düzenlemek.
g. Kişilerden ve/veya kurum ve kuruluşlardan gelen ve vakfın amacını gerçekleştirmeye dönük proje tekliflerini kabul etmek.
h. Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için veya stratejik nedenlerle ülkemizde milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan teknolojik ürün, sistem ve bileşenleri tespit etmek, bu ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine yönelik projeler yürütmek ve/veya yürütülen projeleri ve çalışan girişim ya da girişimcileri desteklemek, girişimcileri bu alanlarda çalışma ve yatırım yapmaya teşvik etmek.
i. Milli teknolojinin geliştirilmesi alanında çalışan bireyler ve kurumlar arası iletişim ve iş birliğini kuvvetlendirici faaliyetler yapmak.
j. Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı merkezler ve benzeri yapılar kurmak ve yönetmek, bu girişim ve projelere yatırımcıların ortak olmasını teşvik edici çalışmalar yapmak.


VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 5: Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, bilimsel, teknolojik, kalkınma, kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş veya kurulacak fonları kabul etmeye ve yönetmeye, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşlarından veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapmaya, ekonomik girişimlerde bulunmaya, işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına ve ortaklıklarla idare etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI
Madde 6: Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000 TL'dir. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 7: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a. Mütevelli Heyet
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu
d. Danışma Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 8: Vakfın mütevelli heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan şu kişilerden oluşmaktadır;
•    Selçuk BAYRAKTAR
•    Serdar GÜRBÜZ
•    İsmail DOĞAN
•    Abdullah DEMİRHAN
•    Lütfü Haluk BAYRAKTAR
•    Cemaleddin AYKAN
•    Mehmet Fatih KACIR
•    Murat CEYLAN
•    Mücahit HAKTANIR
•    İsmail Erkam TÜZGEN
•    Mehmet Halit CALAYIR
•    Nizamettin Haşim ORDULU

Mütevelli heyetinde herhangi bir nedenle oluşacak eksilme halinde bu kişi yerine seçilecek mütevelli heyet üyesi, mütevelli heyetinin üye tam sayısının 1/3'ünün teklifi, 2/3'ünün onayı ile seçilir.
Mütevelli heyetine, üye tam sayısının 1/3'ünün teklifi ve 2/3'ünün onayı ile sınırsız sayıda üye alınabilir. Üyeler gerekli görmeleri halinde mütevelli heyeti üyeliğinden istifa edebilirler.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9: Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a.    Yönetim kurulunu seçmek,
b.    Denetim kurulunu seçmek,
c.    Danışma kuruluna üye eklemek veya çıkarmak,
d.    Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
e.    Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f.    Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
g.    Vakfa gayrimenkul alımlarına ve vakfa ait gayrimenkullerin satışlarına karar vermek,
h.    Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
i.    Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
j.    Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
Madde 10: Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Vakıf mütevelli heyeti her yılın ilk dört ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı ile olağan toplantısını yapar.
Mütevelli heyeti toplantılarında öncelikle toplantıya divan başkanlığı yapacak ve bir sonraki mütevelli heyet toplantısına kadar Mütevelli Heyeti Başkanı unvanı taşıyacak üye, mütevelli heyeti üyeleri arasından toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla seçilir. Toplantıyı divan başkanı yönetir.
Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu, iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi imzalı vekaletname ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU
Madde 11: Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 9 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim kurulunca geçerli görülen mazereti olmaksızın arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı 5 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve çalışması ile ilgili diğer hükümler Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 12: Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
c. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i. Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 13: Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memurlarından bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye; herhangi bir mukaveleyi, hukuki belgeyi veya senedi, vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde 14: Denetim kurulu mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

DANIŞMA KURULU
Madde 15
: Danışma Kurulu, Vakıf faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması için istişarelerin yapıldığı, yapılan istişare sonuçlarının mütevelli heyetine ve yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde iletildiği kuruldur. Vakfın mütevelli heyetinde ya da yönetim kurulunda görev yapmakta olan veya daha önce görev yapmış kişiler mütevelli heyetince aksi yönde bir karar olmadıkça danışma kurulunun doğal üyeleridir. Ayrıca, yönetim kurulunun önerdiği vakıf üyeleri arasından mütevelli heyetince uygun görülenler danışma kurulu üyesi olurlar.
Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez olmak üzere yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır.

HUZUR HAKKI
Madde 16
: Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.
(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

VAKFA ÜYELİK
Madde 17
: Vakfın amaç ve faaliyetlerine hizmet edeceği kanaatine varılan ve yönetim kuruluna müracaat ederek yönetim kurulunca hazırlanan üye kabul formunu dolduran ve en az 2 vakıf üyesinin uygunluk onayını alan kişiler, yönetim kurulu kararıyla Vakfa üye kabul edilir.
Vakfın amaç ve faaliyetlerine aykırı davranan, Türk Ceza Kanunu'na göre yüz kızartıcı bir suç sebebi ile hakkında hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere herhangi bir kovuşturma işlemi yapılan üyeler herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin yönetim kurulu üyelerinin 2/3'ünün oyu ile üyelikten çıkartılır.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 18: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a.    Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar
b.    Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler
c.    İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler
d.    Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 19: Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20
: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 21: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.
Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulu veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.